اعضا گروه(قراردادها)

تعداد بازدید:۲۶۸

عنوان سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

تصویر سازمانی

رئیس گروه

حسین حسامی

04133393511

Hesami_H@tabrizu.ac.ir

کارشناس گروه

بهنام کرم ­زاده

04133393538

behnam1687@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹