کارکنان

تعداد بازدید:۴۱۶

عنوان سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

تصویر سازمانی

مدیر امور فناوری

آقای دکتر ابراهیم بابائی

04133393526

e-babaei@tabrizu.ac.ir

معاون امور فناوری

آقای حسن برومند

04133393530

Tam.tabrizu.ac.ir

مسئول امور دفتری

خانم شجاعی

04133393527

Tam.tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۹