پیوست۳

تعداد بازدید:۱۶۷
برگزاری دوره مهارتی فناورانه

 

دانشکده

عنوان

استاد

تعداد شرکت کننده

سازمان حمایت کننده

مهندسی برق و کامپیوتر

مدرسه زمستانی مدیریت مصرف انرژی

دکتر محمد شاهیده پور

220

بنیاد ملی نخبگان

مدرسه زمستانی مدیریت مصرف انرژی

دکتر حمیدرضا زارعی پور

150

بنیاد ملی نخبگان

برنامه ریزی پارکینگهای شارژ خودروهای برقی

دکتر رحمانی اندبیلی

72

بنیاد ملی نخبگان

طراحی آنتنهای 5G

دکتر سلطانی

45

بنیاد ملی نخبگان

انرژی به گاز برای یکپارچه سازی و ذخیره سازی سیستم انرژی

دکتر معروف

74

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

روش های تحقیق در مهندسی

دکتر اسدی

112

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدرسه تابستانه انرژی های نو در شبکه های قدرت

دکتر ریحانی

190

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدرسه تابستانه انرژی های نو در شبکه های قدرت

دکتر قربانی

190

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدرسه تابستانه انرژی های نو در شبکه های قدرت

دکتر نصیری

190

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدرسه تابستانه انرژی های نو در شبکه های قدرت

دکتر پسران

190

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

Modern Challenges in Electricity Markets: An Optimization Perspective

دکتر کاظم پور

60

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شیمی

راکتورهای فیلم ریزان

دکتر ماهیار

50

بنیاد ملی نخبگان

سوزاندن HDPE با استفاده از سیستم تولید سوخت نسل جدید

دکتر بهزادفر

46

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آشنایی با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

آزمایشگاه مرکزی

123

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آشنایی با موضوعات تحقیقاتی دانشگاه Curtin  استرالیا در زمینه مهندسی نفت

دکتر اوانس

42

آشنایی با موضوعات تحقیقاتی دانشگاه Curtin  استرالیا در زمینه مهندسی نفت

پیشگیری از دردهای اسکلتی و عضلانی

دکتر نیکوخصلت

دکتر یزدانی

49

مدیریت امور فناوری

مهندسی شیمی و نفت

شبیه سازی عددی جریان های بین فازی در میکروپورها

دکتر احمدلوی داراب

14

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

میدان گازی پارس جنوبی و اصول تولید و تصفیه گاز

مهندس صمدی

27

مدیریت امور فناوری

آزمایشگاه مرکزی

اسانس گیری از گیاهان دارویی

دکتر عمارت پرداز

14

شرکت رهپویان زیست بنیان آذر

نرم افزار ArcGIS

مهندس مشمول

7

شرکت بهسان ایده زمین فضا

نرم افزار ENVI

مهندس میرلوی موسوی

9

شرکت بهسان ایده زمین فضا

سنتز نانو مواد و کاربرد فناوری نانو در علوم زیستی

دکتر کیهان ور

دکتر قربانی

20

دانشگاه تبریز

برق منطقه ای آذربایجان

برنامه های پاسخگویی بار

دکتر عباپور

42

برق منطقه ای آذربایجان

برنامه های پاسخگویی بار

دکتر سیدی-زارع

40

برق منطقه ای آذربایجان

گزارش نویسی عمومی

دکتر خاکپور

45

برق منطقه ای آذربایجان

گزارش نویسی فنی

دکتر محمدی

45

برق منطقه ای آذربایجان

مدیریت استرس و هیجان

دکتر حشمتی

42

برق منطقه ای آذربایجان

هوشمندسازی شبکه های برق

دکتر محمدی

45

برق منطقه ای آذربایجان

کیفیت توان در صنعت برق و راهکارهای کنترل هارمونیک ولتاژی

دکتر حسینی

45

برق منطقه ای آذربایجان

تکنیک های مذاکره و زبان بدن

دکتر فاریابی

توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

کشاورزی

شبیه سازی در عصر انتخاب ژنومی

دکتر اسفندیاری

41

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ریاضی

رویکرد محاسباتی برای طراحی ساختمان خودکار

دکتر طاهری

42

مدیریت امور فناوری

عمران

کاربرد RS / GIS در مدیریت منابع آب زیرزمینی در استرالیا

دکتر اسدزاده

70

مدیریت امور فناوری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

سخرانی در مورد چاقی و آرتروز

دکتر باغبانی

46

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشکده دامپزشکی

تکنولوژی تولید حیوانات ترانسژنیک با تاکید بر روش نوین

دکتر فتحی

55

مدیریت امور فناوری

کارگاههای آموزشی با شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

برق منطقه ای آذربایجان

برنامه های پاسخگویی بار

دکتر عباپور

برق منطقه ای آذربایجان

برنامه های پاسخگویی بار

دکتر سیدی-زارع

برق منطقه ای آذربایجان

گزارش نویسی عمومی

دکتر خاکپور

برق منطقه ای آذربایجان

گزارش نویسی فنی

دکتر محمدی

برق منطقه ای آذربایجان

مدیریت استرس و هیجان

دکتر حشمتی

برق منطقه ای آذربایجان

هوشمندسازی شبکه های برق

دکتر محمدی

برق منطقه ای آذربایجان

کیفیت توان در صنعت برق و راهکارهای کنترل هارمونیک ولتاژی

دکتر حسینی

برق منطقه ای آذربایجان

تکنیک های مذاکره و زبان بدن

دکتر فاریابی

توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹