شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۰۰

گروه امور قراردادها و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی در سه حوزه سامانه سیماپ، مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپنا)، امور قراردادها و هماهنگی و انجام قراردادهای مهارتی فناورانه فعالیت می نماید.

شرح وظایف مربوط به سامانه سیماپ:

 • بررسی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه و تطبیق اطلاعات ثبت شده مجری/مجریان طرح با اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد داخلی ضبط شده در پرونده فیزیکی طرح و تائید گزارش بارگذاری شده و کنترل اعضاء و همکاران طرح و ثبت اطلاعات و تغییرات طرح.
 • بررسی اطلاعات مالی دریافت و پرداخت و ثبت اطلاعات دریافت براساس اسناد واریزی به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه به صورت مرحله به مرحله، ثبت اطلاعات پرداخت و از جمله مبلغ پرداخت، سهم های  تجهیزات، غیرپرسنلی و پرسنلی و سهم دانشگاه (بالاسری) ، مالیات کسر شده و اطلاعات مربوط به چک و اسناد پرداختی و ثبت اطلاعات و تغییرات پرداخت و نهایتا تائید و ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت
 • مراجعه به مرحله امتیاز دهی مراحل دریافت و پرداخت های تائید شده و انجام ارزیابی، تعیین پژوهانه از طریق شاخص های سامانه و ثبت درصد همکاری مجریان و همکاران و ذخیره اطلاعات مربوط به هر مرحله.
 • ثبت و تائید اطلاعات مربوطه به طرح های حمایت از رساله و پایان نامه.
 • ثبت و تائید اطلاعات طرح های بین المللی باستناد اطلاعات ثبت شده توسط مجری و نامه صادره از طرف مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و تخصیص پژوهانه به مجریان از طریق سامانه سیماپ.
 • ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی براساس زمان بندی مراحل اجرا( در دست اقدام)
 • دریافت و ارائه گزارش های اعتبار و امتیاز طرح های کاربردی.

 

 شرح وظایف مربوط به مدیریت پژوهش و فناوری ایران (مپنا)

سامانه اجرایی بند ح تبصره 9 (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری «ساتع»)

 • ثبت اطلاعات اعضا هیات علمی و مجریان دانشگاه تبریز و تائید و فعال نمودن اطلاعات ثبت شده. متقاضیان اجرای طرح های پژوهشی پیشنهادی شرکت ها، سازمان ها و موسسات در قسمت مدیریت پیشنهادها .
 • پیگیری و رصد فرایند پیشنهاده های ثبت شده توسط مجریان و دانشگاه تبریز.
 • ثبت اطلاعات قراردادهای منعقده از طریق سامانه ساتع در قسمت کارتابل دانشگاه
 • مراجعه به کارتابل دانشگاه در قسمت مدیریت گزارش پیشرفت سامانه اجرایی در سه قسمت مجزا برای طرح های تازه انجام و پیگیری گزارش های ارسال شده و خاتمه یافته.
 • هماهنگی با نمایندگان شرکت ها، موسسات و سازمانها برای تسریع فرایند اجرای قرارداد.

 امور قراردادها:

 • اطلاع رسانی فراخوانهای پژوهشی و فناورانه به دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته به دانشگاه
 • دریافت پیشنهاده های اعضاء هیات علمی و ارسال به سازمانها، نهادها، شرکتها و موسسات
 • هماهنگی انجام فرآیند عقد قراردادها برابر قوانین و دستورات مربوطه در واحد های تابعه
 • ثبت اطلاعات پیشنهاده های ارسالی برای تخصیص پژوهانه
 •  انجام امور مربوط به پیش نویس قراردادهای منعقده
 • هماهنگی، پیگیری و انجام فرایند امضاء قراردادهای کاربردی و تشکیل پرونده
 • تهیه و تنظیم قرارداد داخلی انجام امور مربوط به امضاء آن
 • تهیه و ارسال ضمانت نامه های لازم و مکاتبات مربوطه
 • پاسخگویی و رفع مشکلات مجریان طرف قرارداد و انجام کلیه امور اداری و مکاتبات
 • دریافت فیش های وجوه متعلق به اجرای طرح و استعلام صحت واریز آن از امور مالی
 • انجام فرایند پرداخت وجوه واریزی به مجری طرح
 • پیگیری مداوم پرداخت وجوه متعلقه از طریق امور مالی
 • انجام مکاتبات مربوط به تمدید ضمانت نامه ها و قرارداد
 • انجام امور مربوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • صدور گواهی های انجام طرح  
 • تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص کلیه قراردادهای منعقده
 • ضبط اطلاعات و مستندات مربوط به طرح ها در پرونده

     هماهنگی و انجام قراردادهای مهارتی فناورانه

 • انجام تمامی امور مشابه قراردادهای کاربردی درمورد قراردادهای مهارتی - فناورانه
 • هماهنگی با دانشکده های مربوطه و نهادها و افراد ذیربط برای برگزاری دوره ها
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۹