مالکیت فکری

تعداد بازدید:۳۱۳

حوزه مالکیت فکری

کمیته مالکیت فکری دانشگاه تبریز با تشکیل جلسات منظم ماهانه با اعضای این کمیته سیاست­گذاری در حوزه ثبت اختراعات داخلی، خارجی و تجاری­سازی برگزار میگردد و دبیران تخصصی ضمن شرکت در این جلسات، ارسال، پیگیری و جمع­بندی نظرات داوران حوزه تخصصی خود را از طریق سامانه انجام می دهند. ثبت اختراع در ایران با ثبت اضهارنامه متقاضی آن در اداره مالکیت فکری کشور و به شرط عدم وجود نمونه مشابه و دارا بودن شرایط ثبت قابل انجام است. یکی از ضروریت­های ثبت اختراع تأئید علمی آن می­ باشد که مسئولیت آن بر عهده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بوده و کمیته مالکیت فکری دانشگاه تبریز بعنوان یکی از مراجع منطقه­ ای این سازمان، داوری و تأئید علمی اختراعات ارجاع شده را انجام می­ دهد.

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹