معرفی گروه(قراردادها)

تعداد بازدید:۲۲۹

حوزه فعالیت گروه امور قراردادها و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی

  • بررسی، ارزیابی و تخصیص امتیاز برای قراردادهای کاربردی، فناورانه و بین المللی طرحهای پژوهشی در سامانه سیماپ و تطبیق و ثبت مستندات اطلاعات ثبت شده توسط مجری با پرونده فیزیکی هر پرونده.
  • نماینده دانشگاه تبریز در رابطه با سامانه اجرائی بند ح تبصره9(سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری"ساتع") مدیریت پژوهش و فناوری(مپفا) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای برون دانشگاهی کاربردی منعقده مجریان عضو دانشگاه تبریز با سازمانها، شرکت ها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی.
  • هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط به قراردادهای مهارتی فناورانه و برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت

 

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۹