اعضا گروه

تعداد بازدید:۴۷۸

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

 

آقای دکتر داوود احمدیان

رئیس گروه همکاریهای فناوری

  33393528

d.ahmadian@tabrizu.ac.ir

آقای بهنام کرم زاده

کارشناس گروه

33393526

Behnam1687@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹