صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تعداد بازدید:۵۱۲

اساسنامه صندوق

مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»که در جلسه 217 مورخ 28/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 16/9/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل می­باشد:

کلیات

توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه­های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای کشور فراهم می‌سازند، از این رو شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه به منظور استفاده از مشارکت و همکاری‌های علمی آنان در زمینه‌های گوناگون در راستای تولید علم و فناوری و توسعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. برای نیل به این هدف، در راستای تحقق بند 4 اصل سوم قانون اساسی و به استناد بند 16 مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهی مناسب برای تولید علم و فناوری و هم‌افزایی علم، تولید و ثروت و آماده‌سازی بستر اجرایی آن‌ها در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور، به شرح این اساسنامه تأسیس می­گردد.

ماده 1: نام

نام صندوق عبارت است از «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» که از این پس در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود.

تبصره: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

ماده 2: هدف

هدف از تأسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری‌سازی و بهره‌مند شدن مردم از نتایج آن‌ها، از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات حمایتی و مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

تبصره 1: حمایت مادی عبارت است از تأمین اعتبار، تسهیل مراحل و ساز وکار تخصیص بودجه به محققان و فناوران در خصوص طرح‌ها و برنامه‌‌های ارائه شده  و مصوب صندوق.

تبصره 2: حمایت معنوی عبارت است از حمایت اداری، معرفی و علمی طرح‌های ارائه شده، تکریم، قدرشناسی و ارائه مشاوره به پژوهشگران و فناوران.

تبصره 3: پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع می­شود که دارای دانش، تجربه و مدارج علمی و دستاوردهای پژوهشی و یا فناورانه بوده و صلاحیت علمی وی به تأیید کمیته تخصصی صندوق بر اساس ضوابط مراجع ذی‌‌صلاح علمی کشور رسیده باشد.

تبصره 4: فناور به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که توانایی علمی و فنی لازم برای تبدیل ایده و دانش جدید را به نمونه سخت‌افزار یا روش اجرایی قابل استفاده براساس ضوابط مراجع ذی‌صلاح کشور دارا می‌‌باشد.

ماده 3: سرمایه و منابع تأمین آن

سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال است که از محل کمک‌های دولت تأمین و در ردیف بودجه سنواتی منظور خواهد شد.

منابع صندوق عبارت است از: کمک‌های سالیانه دولت و وجوه اداره شده، کمک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کمک‌های مردمی، موقوفات، درآمدهای اختصاصی، تسهیلات سیستم بانکی، درآمدهای  حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق که درچارچوب قوانین و مقررات کشور  تحصیل می‌شود.

تبصره: در صورت کسب منابع مالی جدید، سرمایه صندوق توسط هیأت امناء افزایش خواهد یافت.

ماده 4: ارکان صندوق

صندوق دارای ارکان زیر می باشد:

الف: هیأت امناء

ب: رئیس صندوق

ج : کمیته تخصصی

 

ماده 5: ترکیب هیأت امناء

 1. معاون علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور (رئیس هیأت امناء)؛
 2.  معاون برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌‌جمهور
 3. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
 4. وزیر علوم، تحقیقا ت و فناوری
 5.  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 6. وزیر جهاد کشاورزی
 7. وزیر صنایع و معادن
 8. وزیر نفت
 9. وزیر نیرو
 10. رئیس جهاد دانشگاهی
 11.  رئیس هیأت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی و مناظره   
 12. پنج نفر از اساتید، پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوی و دانشگاهی کشور به پیشنهاد رئیس صندوق و حکم رئیس هیئت امناء
 13. رئیس صندوق (دبیر هیأت امناء)

 

ماده 6: جلسات هیأت امناء

جلسات هیأت امناء به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد و جلسات عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رئیس صندوق تشکیل می­شود. جلسات فوق­العاده در صورت لزوم بنا به پیشنهاد رئیس صندوق و  رئیس هیأت امناء تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امناء (عادی و فوق‌العاده) با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده 7: وظایف هیأت امناء

تعیین سیاست‌های اصولی و خط مشی­های کلی مربوط به فعالیت صندوق

تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و تصویب برنامه­های مربوط به فعالیت صندوق در چارچوب اسناد بالادستی علم و  فناوری و بویژه نقشه جامع علمی کشور

اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس صندوق و یا پیشنهادهای ارائه شده توسط حداقل نیمی از اعضای هیأت امناء

تصویب نمودار تشکیلاتی صندوق

تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء و تعیین وظایف و انتخاب اعضای آن

   تبصره: هیأت امناء می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون مذکور در بند فوق تفویض نماید.

   تصویب آیین نامه نحوه ارائه کمک­های صندوق به پژوهشگرا ن و فناوران

   تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترک پژوهشگران و فناوران با مراکز علمی و    تحقیقاتی داخل و خارج کشور  در چارچوب قوانین و مقررات کشور

   نظارت بر حسن اجرای وظایف و ارزیابی فعالیت­های صندوق

ماده 8: رئیس صندوق

رئیس صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد و حکم رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع می­باشد.

تبصره: برکناری رئیس صندوق با رئیس هیأت امناء است.

 

ماده 9: وظایف رئیس صندوق

       اجرای مصوبات هیأت امناء

        اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء

به­کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنان در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه­های مربوط

   پیشنهاد اصلاح و یا تغییر در مواد اساسنامه به هیأت امناء برای تأیید و ارائه به شورای   عالی انقلاب         فرهنگی برای تصویب

   پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیأت امناء برای تصویب

   ایجاد و انتشار نشریاتی که صندوق را در رسیدن به هدف‌های خود کمک می‌کند

    حفظ و حراست اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول صندوق

   نمایندگی صندوق در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای      حقوق صندوق در حد مقررات

       تهیه برنامه و گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت امناء برای بررسی و تصویب

 تبصره: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای رئیس صندوق یا مقام تفویض گیرنده و مدیر امور مالی معتبر است.

ماده 10: ترکیب کمیته تخصصی صندوق

اعضای کمیته تخصصی صندوق از بین پژوهشگران و فناوران برجسته کشور که دارای سوابق درخشان علمی و اجرایی از قبیل برخورداری از آثار علمی و فناوری در معیار بین­المللی، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی، ثبت اختراع و اکتشاف در مراجع معتبر، آشنا با علوم و فنون روز جهان، آشنا با نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور باشند، توسط رئیس صندوق معرفی و پس از تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء با حکم رئیس هیأت امناء به مدت چهار سال منصوب می­گردند.

تبصره 1: تعداد اعضای کمیته تخصصی با احتساب رئیس صندوق 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی­البدل می باشد.

تبصره 2: انتخاب مجدد اعضای کمیته تخصصی فقط برای دو دوره متوالی بلامانع است.

تبصره 3: ریاست کمیته تخصصی برعهده رئیس صندوق می­باشد.

ماده 11: وظایف کمیته تخصصی صندوق

پیشنهاد اولویت­های جدید، دستورالعمل­ها آیین نامه ها و ضوابط علمی لازم برای تحقق اهداف و نحوه تدوین گزارش­های علمی و شیوه نظارت پژوهشی برای ارائه به هیأت امناء

 تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران و فناوران برای بهره­مند شدن از حمایت­های صندوق

 تصویب و ارزیابی طرح‌های پژوهشی و فناورانه در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و در راستای اولویت­ها، سیاست‌ها و خط مشی تعیین شده توسط هیأت امناء

       تعیین کارگروه‌‌‌های تخصصی برای ارزیابی طرح‌های پیشنهادی و مصوب

      پیشنهاد ضوابط مورد نیاز برای حمایت از ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج کشور

ماده 12: فعالیت­های مالی صندوق

فعالیت­های مالی صندوق، زیر نظر رئیس صندوق و بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، انجام می­شود و صندوق از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی) می‌باشد و کلیه پرداخت­های دولت و سایر دستگاه­ها به صندوق کمک تلقی و مانده آن قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.

 تبصره 1: سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال لغایت آخر اسفند ماه همان سال است.

تبصره 2: وجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانک­ها افتتاح می­شود، نگهداری می­شود و همچنین کلیه پرداختها با صدور چک از حساب یاد شده صورت می­گیرد.

ماده 13: تغییر یا اصلاح اساسنامه

اعمال هر گونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه مطابق یکی از دو راهکار ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید هیأت امناء و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

     بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

    ماده 14: این مصوبه مشتمل بر 14 ماده و 14 تبصره در جلسه 217 مورخ 28/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 16/9/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

چشم انداز، ماموریت و راهبردها

چشم انداز:

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در افق 1404 نهادی است تعالی محور و پیشرو در کمک به تحقق پیشتازی ایران اسلامی در تولید علم و فناوری.

 ماموریت:

حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری‌های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور.

راهبردهای صندوق:

 •  حمایت از توسعه پژوهش‌ های تقاضا محور.
 • تقویت همکاری‌ های بین دستگاهی جهت توسعه علم و فناوری.
 • ارتقاء بهره ­وری فرایندهای کلیدی صندوق با تأکید بر گسترش شبکه همکاران.
 •  تقویت انسجام و یکپارچگی بین حلقه‌های علم و فناوری در صندوق (فرایند ایده تا محصول.
 • حمایت از توسعه قابلیت­ های پژوهشی بخشی و منطقه‌ای در کشور.
 • ارتقاء جایگاه صندوق در نظام علم و فناوری.
 •  توانمندسازی و پشتیبانی از بلوغ حرفه‌ای پژوهشگران و فناوران
 •  حمایت از ورود به عرصه ­های جدید علم و فناوری اولویت دار با تاکید بر علوم میان رشته‌ای.
 • حمایت از توسعه علوم و فناوری‌ های راهبردی و تحول­ آفرین.
 •  تقویت باور و فرهنگ عمومی نسبت به نقش علم و فناوری در روند رشد و توسعه ملی.
 • توسعه و تقویت همکاری‌های بین­ المللی در زمینه علم و فناوری.
 • نهادینه کردن فرهنگ و باور عمومی نسبت به نقش توسعه علم و فناوری در توسعه ملی با نگاهی راهبردی به مدارس.
 •  مدیریت افکار عمومی برای سرمایه گذاری در توسعه علم و فناوری.
 • جامعیت در آموزش، پژوهش و فناوری.
 •  جامعیت در توسعه علمی و تعالی و کمال انسانی.

حمایت‌های صندوق:

 

 

طرح های پژوهشی:                

حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت های علمی کشور در شاخه های مختلف علوم در چارچوب حیطه ها/ اولویت های پژوهشی  اعلام شده توسط کارگروه های تخصصی صندوق انجام می گیرد.

زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوانهای سالیانه کارگروه های صندوق.

 

 

شرایط مورد نیاز:

  مجری طرح پژوهشی باید دارای مدرک دکترا و عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه/ پژوهشگاه باشد.

•  دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیات علمی می توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند.

•  پروپوزال ارسالی نباید عینا رساله دکترای دانشجویان باشد.

•  پروپوزال ارسالی نباید قبلا بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد.

  هر مجری در یک زمان فقط می تواند یک طرح پژوهشی در حال اجرا داشته باشد و تا خاتمه آن طرح و انجام کامل تعهدات امکان ارسال طرح جدید وجود ندارد. 

 

مدارک مورد نیاز:

•  ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق

•   بارگزاری رزومه به روز شده و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر

  دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه

•  کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق  قابل مشاهده است

 فرآیند بررسی پروپوزال:

فرآیند بررسی طرح:

 

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال طرح پژوهشی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

ورود به سامانه ارسال طرحhttps://rtms.insf.org/

 

کرسی و گرنت پژوهشی:

  کرسی پژوهشی

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی و در راستای اجرای بند 1و 2 ماده 11 اساسنامه صندوق، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اقدام به اعطای کرسی پژوهشی به 3صورت زیر می نماید:

 • کرسی فردی  و کرسی گروهی :اعتبار پژوهشی که به دانشمندان و پژوهشگران برجسته کشور با مرتبه استادی که دارای مرجعیت علمی و وجهه بین المللی و یا ملی باشد، تعلق می گیرد. هر فرد در هرسال می توانند از امتیاز کرسی پژوهشی( دو پسا دکتری کرسی )و (دو رساله کرسی پژوهشی) تقاضا از سامانه ارسال نمایند .
 • کرسی پژوهشی جوان: به پژوهشگران جوان که دارای توانمندی های پژوهشی ویژه و استعداد برتر هستند با هدف تشویق وکمک به اجرای فعالیت های پژوهشی ، در حوزه پژوهش‌های ملی است که با هدف حمایت از پژوهشگران جوان (سن 40 سال )به این گروه سنی اعطا می‌شود.

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر
 • تکمیل فرم پروپزال
 • لیست تمام مقالات چاپ شده با مشخص شدن IF مقالات
 • حداقل 2 گواهی پروژه تحقیقاتی اجرایی شده در سطح ملی و استفاده شده در کشور
 • گواهی ثبت اختراع بین المللی
 • مقالات Hot paper(ارسال تمامی مقالات IF بالای 10
 • دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه
 • (کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق  قابل مشاهده و انجام است

نحوه ارسال:

جهت ارسال درخواست کرسی پژوهشی به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

گرنت پژوهشی:

 اعتبار ویژه پژوهشی  به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با حداقل مرتبه دانشیاری و دارای توانمندی های پژوهشی ویژه ، با هدف کمک به ایجاد ظرفیت های علمی و فناوری جدید  و بر اساس اولویتهای پژوهشی  در صندوق  ،به دو صورت فردی یا گروهی از نوع ملی یا بین المللی  (مدت زمان :یکسال)اعطاء می شود(همچنین متقاضی الزاماً  در صورتیکه یک طرح پژوهشی در صندوق خاتمه یافته است می توانند اقدام نمایند)

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی در پروفایل پژوهشگر
 • لیست تمام مقالات چاپ شده با مشخص شدن IF مقالات
 • تکمیل فرم پروپزال

گرنت آغاز :

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران  کشور  در راستای انجام ماموریت خود و برای جذب و حفظ دانش آموختگان مقطع دکتری  ،اعتبار پژوهشی تخصیص داده اند ،که متقاضی باید فارغ التحصیل مقطع دکتری با درجه عالی از یکی از (صد دانشگاه برتر جهان) طبق رتبه بندی لایدن،تایمز وQS باشند و بیش از 5 سال از زمان فارغ التحصیلی متقاضی گذشته نباشد.

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگر در سامانه صندوق
 • بارگزاری پروفایل پژوهشگر
 • تکمیل فرم پروپزال
 • اسکن مدرک تحصیلی مقطع دکتری
 • اسکن تاییدیه مدرک تحصیلی مقطع دکتری توسط وزارت متبوع
 • گواهی اشتغال به کار و مدرک همکاری در یکی از مراکز علمی کشور

 گرنت سینرژی:

 اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی متشکل از

مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های هدفمند به گروهی

از پژوهشگران ممتاز حقیقی و حقوقی ایرانی تخصیص می یابد،در این برنامه حمایتی  یک پژوهشگر اصلی (مسول طرح ) حداکثر دو تاچهار پژوهشگر در رشته های مختلف و یا گرایش های علمی متفاوت  در یک محیط علمی و یا مرکز تحقیقاتی یک تیم تشکیل می دهند وپروپزال ارائه می نمایند.(مرتبه علمی پژوهشگر اصلی استاد تمام یا دانشیار و بقیه افراد از نظر علمی  در سطح قوی باشند).

همایش‌ها:

حمایت های همایش‌ها و رخدادهای علمی

همایشهای علمی به عنوان یکی از روشهای علمی و فناورانه جهت تسهیم و انتشار دانش جدید، تجارب و یافته های تحقیقاتی از دیرباز مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است از این رو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در صدد است به منظور ارائه و اثربخشی در استفاده از توانمندیهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور، گسترش و تعمیق همکاری با جامعه، صنعت و دانشگاه و همچنین ارتقا نقش همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی در چرخه مدیریت دانش، از رخدادهای علمی و فناوری که در راستای ماموریت و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری و همچنین ماموریت و چشم انداز خود، حمایت به عمل آورد.

 زمان پذیرش همایش‌ها و رخدادهای علمی

تقاضای حمایت از همایش باید حداقل دو ماه قبل از برگزاری آن از طریق سامانه صندوق ارسال گردد.

 شرایط مورد نیاز:

 • برگزارکنندگان همایش توان علمی و اجرایی لازم برای برگزاری همایش را داشته باشند.
 • نتایج و دستاوردهای همایش با اهداف آن همخوانی داشته و بعد از برگزاری همایش به صندوق ارسال شود.
 • در صورت برگزاری همایش در ادوار گذشته، سابقه و دستاوردهای همایش به صندوق منعکس شود.
 • منطبق با موضوع و اهداف همایش از سازمانها و افراد مرتبط دعوت شود، مشارکت و حمایت آنها به صندوق اعلام شود.
 • برگزارکنندگان همایش مجوزهای لازم را برای برگزاری از مراجع صالح دریافت کنند.

الویت ها:

 • همایش متناسب با نیازها و ضرورت های علمی و فناوری کشور و توسعه علم و فناوری و منافع ملی باشند.
 • نتایج همایش برای جامعه مفید و اثرگذار باشد.
 • برگزاری همایش با مشارکت و حمایت مراکز علمی و اجرایی معتبر ذینفع در الویت حمایت و کمک قرار می‌گیرد.
 • حضور ایرانیان صاحب نظر خارج از کشور، دانشمندان و اساتید خارجی در همایش، در الویت حمایت قرار می‌گیرد.

مدارک مورد نیاز:

 • دانلود فرم جزییات همایش، تکمیل و بارگذاری در سامانه
 • نامه درخواست حمایت از همایش
 • مجوز برگزاری از مراجع صالح و نامه اعلام شماره حساب متناسب با طرف قرارداد و بارگذاری در سامانه صندوق
 • برنامه تفصیلی برگزاری همایش و یا رخداد علمی، لیست سخنرانان کلیدی و عناوین سخنرانی، لیست کمیته علمی
 • اطلاعات کارگاههای برگزاری
 • شناسه ملی طرف قرارداد
 • اطلاعات صاحبان امضا سازمان طرف قرارداد
 •  (کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق قابل مشاهده و انجام است)

فرآیند بررسی همایشها:

نحوه ارسال:

جهت ارسال اطلاعات همایشها و رخدادهای علمی، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

ورود به سامانه 

نکته: لطفا اطلاعات همایش از پروفایل فرد پیگیری کننده پرونده ارسال شود.                                           رساله دکترا:

حمایت از رساله های دکترا

حمایت از رساله های دکترا در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور با هدف استفاده از ظرفیت های دانشجویان دکتری و ایجاد رقابت در بین متقاضیان مراکز علمی کشور برای کمک به توسعه علم و فناوری انجام می شود.

 زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوانهای سالیانه کارگروه های صندوق.

شرایط مورد نیاز:

  1. دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد.
  2. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از  1 سال  نگذشته باشد.
  3. از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکترا تا زمان ثبت نام نباید بیش از 3 سال تحصیلی گذشته باشد.
  4. متقاضی، بورسیه یا شاغل در دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی نباشد.
  5. پروپوزال رساله قبلا بصورت طرح پژوهشی  از سوی استاد راهنما و مشاور برای صندوق و یا سایر مراکز حمایت کننده تصویب نشده باشد.               

مدارک مورد نیاز:

 • فرم ثبت نام
 • پیشنهاد طرح رساله دکتری (در فرم word PDF& و حداکثر 30 صفحه، با فونت نازنین 14 و فاصله خطوط 2) به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل پایان نامه
 • صورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح رساله دکتری توسطگروه آموزشی و به همراه تائیدیه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه
 • دو توصیه نامه از اساتید مرتبط با رشته تحصیلی  متقاضی از دانشگاه محل تحصیل
 • ریز نمرات مقطع دکتری
 • ارایه معدل دوره کارشناسی ارشد و نمره اخذ شده زبان با ذکر عنوان آن
 • گواهی قبولی در آزمون جامع
 • رزومه علمی پژوهشی متقاضی
 •  

فرآیند بررسی پروپوزال:

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال درخواست حمایت از رساله  به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

 1.  بین الملل:

همکاری های بین المللی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال 1393 و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های خارجی آغاز شد. صندوق تلاش دارد در این همکاری ها دو رویکرد گسترش دیپلماسی علمی و فراهم کردن بسترهای مناسب همکاری های پژوهشی بین المللی برای جامعه علمی کشور را در دستور کار قرار دهد.

 • حمایت مشترک با آکادمی علوم چین (CAS) از طرح پژوهشی، کارگاه پژوهشی و تبادل پژوهشگر (صندوق علمی راه ابریشم )
 • حمایت مشترک با  بنیاد پژوهش آلمان (DFG) از طرح و کارگاه پژوهشی
 • حمایت مشترک با بنیاد پژوهش بنیادی روسیه (RFBR) از طرح و کارگاه پژوهشی
 • حمایت مشترک با وزارت علوم و فناوری چین (MOST) از طرح پژوهشی
 • حمایت مشترک با انجمن ترویج علم ژاپن (JSPS) از طرح و کارگاه پژوهشی
 • عضویت موسسه بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها (IIASA)
 • عضویت در شورای جهانی پژوهش (GRC)

  حمایت مشترک با  بنیاد پژوهش آلمان (DFG) از طرح و کارگاه پژوهشی

بنیاد پژوهش آلمان (DFG) با بیش از 80 سال سابقه بزرگترین موسسه غیر دولتی حامی پژوهش در این کشور است. رسالت اصلی این بنیاد فراهم آوردن حمایت های پایدار از پژوهشگران جوان, میان رشته ای سازی علوم و تسهیل در برقراری ارتباط میان رشته های مختلف پژوهشی است. اعضای DFG را دانشگاه ها, موسسات پژوهشی غیردانشگاهی, انجمن های علمی و فرهنگستان های علوم تشکیل داده و عمده حمایت های مالی از این بنیاد توسط دولت فدرال آلمان انجام می شود.

بر اساس تفاهم نامه همکاری منعقد شده بین صندوق و بنیاد علم آلمان ، آن دسته از پژوهشگران ایرانی که با همتایان آلمانی خود ارتباط علمی دارند می توانند با همکاری پژوهشگران آلمانی طرح مشترک تحقیقاتی تعریف نمایند و در صورت تایید و تصویب طرح در کارگروه های صندوق  آنرا انجام دهند.

شرایط:

  1. پژوهشگر ایران باید عضو هیات علمی یکی از دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی ایران باشند.
  2. شناسایی و برقراری ارتباط با همکار پژوهشی مناسب در کشور آلمان بر عهده خود پژوهشگران می باشد.
  3. پیش از ارسال پروپوزال طرح مشترک در قالب همکاری با DFG آلمان، پروپوزال باید توسط پژوهشگر مستقر در آلمان به DFG ارسال شود.
  4. تنها پس از آن که تایید دریافت پروپوزال مشترک  توسط DFG به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ارسال شود، صندوق دسترسی لازم برای ارسال پروپوزال را در سامانه طرح های پژوهشی ایجاد می کند. (در شرایط عادی دسترسی ارسال پروپوزال برای پژوهشگران در سامانه طرح های پژوهشی صندوق بسته بوده و این دسترسی به صورت موردی و صرفا برای افرادی که پروپوزال ایشان توسط DFG دریافت شده است، باز خواهد شد.)

بدیهی است پروپوزال هایی که این فرایند را سپری نکرده باشند، مورد داوری قرار نخواهند گرفت.

زمان فراخوان:

جهت تسهیل در انجام طرح های مشترک و برگزاری کارگاه این فراخوان محدوده زمانی مشخصی ندارد و هر دو سازمان در تمام ایام سال آمادگی دارند تا پیشنهادهای طرح و کارگاه مشترک پژوهشگران ایرانی و آلمانی را دریافت کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 82161112 تماس گرفته یا به آدرس international@insf.org ایمیل ارسال فرمایید.

 

 

 

  1. پسادکترا:

مشاهده جزییات شرایط پژوهشگر آیین نامه پسا دکترا به صورت دیل می‌باشد:

پژوهشگر پسا دکترا: فردی است که دارای مدرک دکتری تخصصی بوده و متقاضی ورود به دورههای معین   فعالیت پژوهشی تحت نظارت مسئول طرح پسا دکترا است.

ماده 2 اهداف

 • کمک به تقاضا محور کردن فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور
 • کمک به توسعه زیرساختهای انسانی پژوهش در کشور
 • کمک به افزایش توان و مهارتهای پژوهشی در میان پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی قبل از عضویت در هیات علمی دانشگاهها/ مراکز پژوهشی
 • استفاده از ظرفیتهای پژوهشی موجود در دانشگاهها/ مراکز پژوهشی به منظور تامین نیازهای پژوهشی کشور
 • کمک به توسعه دانش و خالقیت علمی در دانشگاهها/ مراکز پژوهشی و رسیدن به مرزهای جدید علمی

ماده 3 شرایط پذیرش طرح های پسادکترا طرحهای پسا دکترا باید واجد ویژگی های زیر باشند

 1. .با اولویتهای صندوق که برگرفته از اولویتهای تحقیقاتی کشور است، همراستا باشد
 2. اجرای طرح با مشارکت صنعت یا سازمانهای اجرایی و یا پژوهشگران و مراکز علمی معتبر بینالمللی دارای اولویت می باشد.
 3. مسئول طرح پسا دکترا دارای سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشی باشد.
 4. سوابق تحصیلی و شغلی مسئول و پژوهشگر پسا دکترا با طرح ارائه شده مرتبط باشد.
 5. اهداف تعریف شده در طرح، قابل حصول باشد.
 6. جهت دار و هدفمند باشد و موجب توسعه مرزهای دانش شود.

ماده 4 -شرایط مسئول طرح پسا دکترا مسئول طرح باید واجد شرایط ذیل باشد:

 • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور
 • ترجیحا دارای مرتبه علمی استادی و حداقل دانشیار
 • داشتن سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهتگیری راهبردی و همسو با اولویتهای صندوق
 • داشتن حداقل 5 مقاله ISI در 3 سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه )در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل 5 مقاله ISC )و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاههای اجرایی. ارائه هر مورد ثبت بینالمللی اختراع معادل با 3 مقاله ISI محسوب می‌شود.

 تبصره 1 : اعضاء هیات علمی برگزیده جشنوارههای پژوهشی معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاهها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولویت قرار دارند.

تبصره 2 :اعضاء هیات علمی که دارای طرحهای پژوهشی کاربردی خاتمه یافته و دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند، در اولویت قرار دارند.

تبصره 3 :مسئول طرح پسادکترا ترجیحا استاد راهنمای رساله دکتری پژوهشگر نباشد.

ماده 5 -شرایط پژوهشگر پسا دکترا پژوهشگرانی میتوانند برای دوره پسا دکترا درخواست ارائه نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

 • دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر 3 سال از زمان فارغالتحصیلی وی گذشته باشد.
 • داشتن حداقل 3 مقاله ISI با Factor Impact باالی 1 در سه سال اخیر )در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل سه مقاله ISC )و ارائه هر مورد ثبت بینالمللی اختراع معادل با 3 مقاله ISI محسوب میشود.
 • توانایی اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشی در دانشگاه/ مرکز پژوهشی در دوره اجرای طرح
 • برخورداری از صالحیت عمومی و عدم منع قانونی
 • ارائه معرفینامه پذیرش از یکی از دانشگاهها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاهها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تراز اول کشور
 • انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دوره پسا دکترا تبصره 1 :متقاضیان دارای پذیرش از دانشگاهها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولویت قرار دارند.

تبصره 2 :متقاضیانی که در چارچوب ضوابط بنیاد ملی نخبگان، برای بهرهگیری از مزایای آییننامه استعدادهای برتر )دانش آموختگان ممتاز( اقدام نمودهاند، در صورت ارائه معرفینامه از بنیاد ملی نخبگان در اولویت قرار دارند.

تبصره 3 :متقاضیان دارای دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول در اولویت قرار دارند.

ماده 6 :تعهد اشتغال تمام وقت پژوهشگر پسادکترا در صورت تصویب طرح باید تعهد نماید که در طول قرارداد بصورت تمام وقت در اختیا دانشگاه محل اجرای طرح باشد و حق استخدام و یا قرارداد با دستگاه های دولتی و خصوصی را ندارد.

ماده 7 -زمان دوره زمان دوره پسا دکترا حداکثر یک سال میباشد و با تصویب کارگروههای تخصصی صندوق تا یک سال دیگر قابل تمدید است. تمدید آن منوط به دریافت گزارش پیشرفت طرح و عملکرد پژوهشگر پسا دکترا و تحقق اهداف مربوطه، براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.

ماده 8 -تخصیص منابع برای هر یک از پژوهشگران پسا دکترا در چارچوب طرح مصوب، ماهیانه مبلغی معادل حداکثر 85 درصد حقوق استادیار پایه یک در ابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد و در قالب کمک به اجرای طرح پسا دکترا پرداخت میشود. تبصره 1 :مبلغ حمایت در نظر گرفته شده برای پژوهشگر پسا دکترا با تایید مسئول طرح، به وی پرداخت میشود

. تبصره 2 :در موارد استثنایی که هزینه طرح پژوهشی پسادکترا توسط صندوق پرداخت می شود فرآیند تصویب و نظارت طرح همانند طرح های دیگر خواهد بود.

تبصره 3 :دانشگاه/ مرکز پژوهشی محل اجرای دوره و همچنین مسئول طرح پسا دکترا میتواند عالوه بر منابع اختصاص یافته از طرف صندوق، از محل منابع خود و یا از طریق جذب منابع از سایر دستگاهها و مراکز دولتی و خصوصی در پرداخت حقالزحمه ماهیانه پژوهشگر پسا دکترا مشارکت نماید.

ماده 9 -فرایند بررسی و تایید فرایند بررسی و تایید طرح پسا دکترا به شرح زیر خواهد بود

 • اطالع رسانی در خصوص برنامه حمایت از دورههای پسا دکترا از طریق صندوق و دانشگاه/ مرکز پژوهش
 • ارائه درخواست مسئول طرح همراه با طرح پیشنهادی و رزومه پژوهشگر پسا دکترا و معرفینامه دانشگاه/ مرکز پژوهشی
 •  ارزیابی اولیه طرح و رزومه متقاضیان )مسئول طرح و پژوهشگرپسا دکترا
 • بررسی علمی و تصویب طرح توسط کارگروه/ کمیته تخصصی
 •   ابلاغ مصوبه صندوق به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا
 •  انعقاد تفاهمنامه طرح فیمابین صندوق و مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا و اطالعرسانی به دانشگاه/ مرکز پژوهشی محل اجرای طرح

ماده 10 -وظایف ناظر طرح در خصوص طرحهای متقاضی حمایت صندوق به تشخیص کارگروههای تخصصی، یک نفر ناظر علمی تعیین و وظایف زیر را به عهده دارد:

 • ارائه خدمات مشاورهای به مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا به منظور پیشبرد اهداف دوره
 • نظارت بر عملکرد مسئول طرح و پژوهشگر پسا دکترا و تدوین گزارش ارزشیابی عملکرد طرح و ارائه آن به صندوق
 • کنترل کیفیت اجرای طرح براساس استانداردهای علمی )به لحاظ شکلی و محتوایی
 • ارائه رهنمودهای الزم به صندوق جهت ارتقای عملکرد دورههای پسا دکترا

ماده 11-  حقوق مالکیت فکری حقوق ناشی از دستاوردهای طرح پسا دکترا براساس آییننامه مالکیت فکری صندوق اعمال خواهد شد.

ماده 12 شیوه نامه اجرایی شیوهنامه اجرایی این دستورالعمل پس از تدوین به تایید رییس صندوق خواهد رسید.

این دستورالعمل شامل 12 ماده و نه تبصره در مورخ 19 شهریور 94 به تایید کمیته تخصصی صندوق رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.

حمایت از طرح های پسادکترا

حمایت از طرح های پسادکترا بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیش برد مرز های دانش و حل مسائل اساسی کشور بر اساس اولویت های علمی کشور در شاخه های مختلف علوم در چارچوب حیطه های/ اولویت های پژوهشی اعلام شده توسط کارگروه های تخصصی صندوق انجام می گیرد.

محدودیت بودجه:

سقف بودجه در نظر گرفته شده برای طرح های پسادکترا 570 میلیون ریال می باشد.( 50 میلیون ریال حق الزحمه مسئول طرح، 490 میلیون ریال حق الزحمه پژوهشگر پسادکترا و 30 میلیون ریال هزینه طرح)

زمان پذیرش پروپوزال:

سالیانه در سه نوبت و طبق جدول زمانی فراخوانهای سالیانه کارگروه های صندوق 

 

 

شرایط مورد نیاز:

 • مسئول طرح پسادکترا باید با مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای حداقل پنج مقاله معتبر در سه سال اخیر باشد
 • پژوهشگر پسادکترا باید دارای مدرک دکترا در سه سال اخیرباشد.
 • پژوهشگر پسا دکترا دارای سه مقاله ISI با ایمپکت بالای یک باشد(برای رشته های علوم انسانی مقاله ISC قابل قبول است)
 • پژوهشگر پسادکترا  شاغل نباشد .
 • دانشجویان و یا فارغ التحصیلان غیر هیات علمی می توانند بعنوان همکار طرح مشارکت داشته باشند.
 • پروپوزال ارسالی نباید قبلا بعنوان طرح پژوهشی انجام شده باشد

مدارک مورد نیاز:

 • ایجاد و تکمیل پروفایل پژوهشگری توسط مسئول و پژوهشگر پسادکترا در سامانه صندوق
 • بارگزاری رزومه و حکم هیات علمی توسط پژوهشگر در سامانه
 • دانلود فرم جزییات طرح، تکمیل و بارگزاری در سامانه
 • نامه تاییدیه طرح پسا دکترا از معاونت پژوهشی محل اجرا (با فرمت صندوق)

(کلیه موارد فوق از طریق مراجعه به سامانه صندوق  قابل مشاهده و انجام است.

 فرآیند بررسی پروپوزال:

 

 

نحوه ارسال:

جهت ارسال پروپوزال طرح پسادکترا، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمایید.

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۹